Regulamin

1. Informacje podstawowe

1.1 Regulamin określa zasady korzystania z niniejszego serwisu internetowego i świadczonych usług, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Administratora. Akceptacja oraz przestrzeganie Regulaminu jest warunkiem korzystania z Serwisu i świadczonych usług.

1.2 Właścicielem oraz Administratorem Serwisu są osoby fizyczne reprezentująca Serwis CovidHelp.pl, zwane dalej administratorem.

1.3 Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu lub świadczonych usług.

1.4 Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet informacji o pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

1.5 Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

1.6 Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, a ewentualne odpłatne usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na życzenie i za zgodą Użytkownika.

2. Rejestracja i administrowanie kontem

2.1 Rejestracja odbywa się poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji znajdującej się na stronie Serwisu, wprowadzenie wymaganych danych oraz postępowanie zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.

2.2 Administrowanie kontem Użytkownika odbywa się poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu na stronie Serwisu lub na drodze kontaktu z Administratorem.

3. Zakazy i obowiązki

3.1 Zakazane jest publikowanie treści o charakterze bezprawnym.

3.2 Użytkownik ma obowiązek podawać poprawne, kompletne i aktualne informacje i dane zgodnie z prawdą i stanem faktycznym.

3.3 Użytkownik ma obowiązek aktualizować podane informacje i dane.

3.4 Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony przez Administratora.

3.5 Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich charakterem oraz przeznaczeniem.

3.6 Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniem praw osób trzecich oraz dobrych obyczajów.

3.7 Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu lub usług.

3.8 Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane w sposób zakłócający korzystanie z Serwisu lub usług przez innych Użytkowników.

3.9 Serwis nie może być wykorzystywany do celów bezprawnych.

3.10 Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane do rozsyłania spamu.

3.11 Użytkownik ma obowiązek dbać o to, aby konto lub usługa Użytkownika nie została wykorzystana przez osobę trzecią.

3.12 Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, treści lub materiałów dostępnych w Serwisie.

4. Uprawnienia Administratora

4.1 Administrator może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik narusza zakazy i obowiązki Użytkownika oraz regulamin.

4.2 Administrator może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik nie logował się do Serwisu przez okres 6 miesięcy.

4.3 Administrator może stosować rozwiązania i podejmować działania zapobiegające naruszeniu Regulaminu, włączając w to edytowanie ogłoszeń.

4.4 Administrator może stosować rozwiązania i podejmować działania zapobiegające wykorzystaniu Serwisu lub świadczonych usług do celów bezprawnych.

5. Odpowiedzialność

5.1 Użytkownik odpowiada za informacje, dane, treści i materiały, które zamieszcza, swoje działania i zaniechania.

5.2 Administrator nie odpowiada za informacje, dane, treści i materiały zamieszczone przez Użytkownika, jego działania i zaniechania.

5.3 Administrator nie odpowiada za szkody lub korzyści utracone przez Użytkownika w wyniku korzystania z Serwisu lub świadczonych usług.

5.4 Administrator nie odpowiada za skutki upublicznienia wprowadzonych przez Użytkownika informacji, danych, treści i materiałów.

5.5 Cechą Serwisu oraz świadczonych usług jest to, że mogą one podlegać zakłóceniom lub być przejściowo niedostępne. Administrator nie ma obowiązku zapewnienia niezakłóconego i ciągłego funkcjonowania Serwisu oraz usług a wystąpienie zakłóceń lub niedostępności nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Administratora i Administrator nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności, przy czym Administrator umożliwi wykorzystanie ewentualnych usług dodatkowych posiadanych przez Użytkownika w późniejszym terminie.

5.6 Administrator nie odpowiada za poprawność i aktualność treści umieszczonych w serwisie, oraz skutki, które mogą wywołać.

5.6 W przypadku skierowania przez osobę trzecią do Administratora roszczenia dotyczącego wprowadzonych przez Użytkownika informacji, danych, treści lub materiałów albo działań lub zaniechań Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie, zwracając przy tym Administratorowi wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

5.7 Administrator jest wyłączony z wszelkiej odpowiedzialności w związku z publikowanym treściami oraz skutkami, które mogą wywołać.

6. Dane osobowe

6.1 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usług.

6.2 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym do wysyłki informacji handlowej.

6.3 Administratorem danych osobowych jest określony w punkcie 1.2 niniejszego regulaminu.

6.4 Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych.

6.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Zmiany regulaminów i usług

7.1 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminów, w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.2 Administrator powiadomi Użytkownika o zmianie regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

7.3 W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu Użytkownik przestanie korzystać z Serwisu i usług.

7.4 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zakresu i rodzaju świadczonych usług, w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Obowiązywanie Regulaminu

8.1 Regulamin staje się wiążący z chwilą wejścia na stronę.

8.2 Czas obowiązywania Regulaminu nie jest określony.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Regulamin jest utrwalony i przechowywany w wersji elektronicznej oraz jest dostępny na stronie Serwisu.

9.2 Sprawdzanie i korekta wprowadzonych danych odbywa się za pomocą odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu na stronie Serwisu lub na drodze kontaktu z Administratorem.

9.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Ostatnia modyfikacja regulaminu: 23.03.2020

error: Zawartość jest chroniona